Vonatkozó jogszabályok

1. Hulladékgazdálkodással, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos jogszabályok

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
A törvény célja az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása. A jogszabály tartalmazza többek között az egyes környezeti elemek védelmére vonatkozó szabályokat, az Országgyűlés, a Kormány, a környezetvédelemért felelős miniszter környezetvédelmi tevékenységeit, továbbá a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatait, a környezetvédelem gazdasági alapjaira (környezetterhelési díjak, igénybevételi járulékok, termékdíjak, betétdíjak) vonatkozó általános előírásokat, az előzetes és a részletes környezeti tanulmány, a környezetvédelmi felülvizsgálat tartalmi követelményeit.

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékgazdálkodásról
A törvény célja az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megóvása, a fenntartható fejlődés biztosítása és a környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás eszközeivel.

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékéről

29/2014. (XI. 28.) FM rendelet a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről
A jogszabály tartalmazza többek között a hulladékégető, hulladék együttégető művek üzemeltetésére, a légszennyező anyagok kibocsátási határértékeire, a füstgáztisztító egységből származó szennyvízkibocsátásokra, a kibocsátott szennyező anyagok mérésére vonatkozó előírásokat.

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
A hulladék termelőjének, birtokosának és kezelőjének - a szállító kivételével - telephelyenként naprakész nyilvántartást kell vezetnie a tevékenysége során képződő, vagy egyéb módon birtokába jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másnak átadott hulladék mennyiségéről és fajtánkénti összetételéről. Rendszeres adatszolgáltatásra telephelyenként - a szállító kivételével - a hulladék kezelője, továbbá az a termelő kötelezett, amely esetében a gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatottak száma eléri a 10 főt, vagy a tárgyévben a telephelyen keletkezett hulladékok összes mennyisége meghaladja a veszélyes hulladékok esetében a 100 kg-ot, vagy nem veszélyes hulladékok esetében a 2000 kg-ot, vagy a nem veszélyes építési és bontási hulladékok esetében az 5000 kg-ot. Az adatszolgáltatását e rendelet mellékletei szerint kell teljesíteni.

310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

2016. évi LXXXIX törvény a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról

2. Speciális hulladékfajták kezelése

144/2012. VM rendelet a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól

1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladékok kezeléséről

145/2012. (XII. 27.) VM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól

442/2012. Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól

103/2003. (IX. 11.) FvM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről

23/2003. (XII. 29.) KvvM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről

45/2004. (VII. 26.) BM-KvvM együttes rendelete az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

443/2012. (XII. 29.) Kormány rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól

20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről

445/2012. (XII. 29.) Kormány rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről

3. Környezetvédelmi megbízott alkalmazása

93/1996. (VII.4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról
E rendelet melléklete tartalmazza azokat a környezethasználatokat, melyek végzése esetén a környezethasználó környezetvédelmi megbízottat köteles foglalkoztatni. (Lásd: 11/1996 (VII. 4.) KTM rendelet.)

11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről
E rendelet meghatározza a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit.

4. Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállítása (ADR)

2013. évi CX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR).

8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól

Kapcsolat SARPI Dorog Környezetvédelmi Kft.
Cím: 2510 Dorog, Bécsi u. 131.
Telefon: +36 33 512-700
Fax: +36 33 512-857